Reklamos derinimas

   Deriname visas išorines reklamas, išorinės reklamos projektus su miesto savivaldybe. Parengiame visus reikalingus dokumentus ir brėžinius. Greitai ir pigiai atliekame visus derinimo darbus tiek senai (jau esamai reklamai) tiek ir naujai (dar tik ruošiamai montuoti).

   Mes parengiame sektuva su isovinės reklamos brėžiniais, vizualizacija, gamybos technologija, matmenimis ir montavimo schema. Viskas susegama į segtuvą, kuris pateikiamas paveldo departamentui ir miesto ar rajono savivaldybei.

   Projekto parengimas ir suderinimas su miestu kainuoja 70eur+PVM.

Paklausimas

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

   1. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės nustato išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką, savivaldybių, kurių teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomųjų institucijų įgaliojimus ir reklaminės veiklos subjektų, turinčių leidimus, teises ir pareigas.

   2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Iškaba – ant (prie) reklaminės veiklos subjekto buveinės pastato arba reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos įrengiamas reklaminis įrenginys, ant kurio pateikiama informacija: reklaminės veiklos subjekto pavadinimas ir (arba) reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikomas ant reklaminės veiklos subjekto buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų pateiktas reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, jo prekybos ar paslaugų teikimo vietos arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas.

Iškaboje taip pat gali būti nurodytas prekių ženklas, emblema, darbo laikas, reklaminės veiklos subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė.

Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, stulpas, vitrina ir pan.).

Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

   3. Taisyklės nereglamentuoja:

      3.1. politinės ir socialinės reklamos ir skelbimų, nesusijusių su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla;

      3.2. išorinės reklamos įrengimo ant transporto priemonių, išskyrus išorinės reklamos įrengimą ant keleivinio kelių transporto priemonių, vežančių keleivius reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi, taip pat išorinės reklamos įrengimą ant kelių transporto priemonių, kai išorinė reklama pateikiama ant reklaminio įrenginio, įrengto ant kelių transporto priemonės.

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

   4. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, Taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais.

   5. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Taisyklėmis.

   6. Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

   7. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių, vežančių keleivius reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi įrengiama vadovaujantis Taisyklėmis ir Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55.

   8. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671.

   9. Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų projektavimą, statybą ir teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis. Reklaminis įrenginys turi būti saugus, derėti prie kraštovaizdžio ir nekenkti aplinkai.

   10. Išorinė reklama, įrengiama ant statinių, savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių.

   11. Reklaminės veiklos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą.

   12. Draudžiama įrengti išorinę reklamą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais.